Garanti bestemmelser

11 punkter, til at gi' dig bedre indsigt i vores garanti bestemmelser

1. Dækningsomfang
For biler på 3.500 kg totalvægt og derunder omfatter garantien alene skader opstået følgende steder på bilens karosseri: forpanel, kølerparti, forskærme, motor- og bagagerumsklap, dørpaneler, bagpanel, bundplade, vognbund og dennes vanger, traverser og forstærkninger, for- og bagbro, forreste og bageste indvendige skærme (hjulkasser), bagskærme, døre samt dørstolper fra nederste rudekant og nedefter.
For pick-ups omfatter garantien dog ikke lad med dertil knyttede beslag.

For lastbiler på over 3.500 kg. totalvægt omfatter garantien alene de i stk. 1 anførte steder, som er en del af førerhuset.


2. Krav til bilen
Bilen er alene omfattet af garantien, såfremt første garantibehandling foretages inden 60 måneder efter tidspunktet for bilens første indregistrering.
Bilen skal ved første behandling være forsynet med inderskærme i begge forskærme. Inderskærmene skal være godkendt af garantiudstederen. Desuden skal der monteres bagskærmskantlister, hvis det er muligt.


3. Behandlingssteder og garantibevis
Garantibehandlingerne kan alene foretages af en forhandler, som er medlem af Dinitrol Forhandlerforeningen. Behandlingerne kan forlanges udført af ethvert medlem, uanset hos hvilket medlem tidligere garantibehandlinger måtte være foretaget.
Som dokumentation for udført garantibehandling anfører forhandleren datoen herfor og påfører garantibeviset sit stempel, underskrift og et garantistempel.


4. Hvilke rustskader
Garantien omfatter alene skader, hvorved en af garantien omfattet del er gennemrustet. Skaden skal være forårsaget af en rustdannelse, som er opstået på den rustbehandlede side af den pågældende del.

5. Rustskader der ikke omfattes af garantien.Følgende skader omfattes ikke af garantien:

a. Skader som dækkes af fabrikantens garanti, bilens kaskoforsikring eller andre forsikringer.

b. Skader forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse, herunder manglende udbedring af lakskader som følge af stenslag eller lignende.

c. Eftermonterede antenner, spejle, lygter og lignende eftermonterede dele.

d. Skader på dele som ikke omfattes af ML-metoden, herunder forkromede dele, udstødningssystem, brændstoftank, bremserør, motorblok, gearkasse, differentiale, hjul, kofanger, ophæng og bolte.

e. Skader på steder hvor pladedele er samlet med eller hulrum udfyldt med skumplast sealer eller andre tætningsmaterialer, som umuliggør rustbeskyttelse efter ML-metoden.

f. Skader forårsaget af, at den skadede del har været gennembrudt ved fysisk påvirkning.

g. Skader som skyldes uforsigtig omgang med benzin, akkumulatorsyre eller lignende.

h. Skader forårsaget af forkert pladereparationer.


6. Garantiperiode og behandlingsintervaller
Garantien løber det antal år, som er anført i garantibeviset, dog max. 30 år regnet fra første indregistreringsdato.

Garantien dækker imidlertid alene, såfremt bilen efter første dobbeltbehandling får foretaget en efterbehandling hver 24. Måned (+/-30 dage). Bilen skal have DINITROL komplet hver 24. Måned.

Bilejeren skal selv sørge for rettidig bestilling af behandling.


7. Anmeldelse af garantiskader
Bilejeren skal inden 30 dage efter, at han har konstateret eller burde have konstateret en skade, som han anser for omfattet af denne garanti, anmelde den til et medlem af Dinitrol Forhandlerforeningen. Bilejeren skal ved fremlæggelse af det originale garantibevis eller eventuelt på anden vis dokumentere, at garantien er gældende.


8. Garantireparationer

Medlemmerne af Dinitrol Forhandlerforeningen har indgået aftale om, at udbedring af en garantiskade ikke alene kan ske hos den forhandler, som har udført behandlingen, men hos en hvilken som helst forhandler, der er medlem af Dinitrol Forhandlerforeningen.
Forhandleren afgør alene, hvorledes en teknisk forsvarlig udbedring foretages.

Reparationsprisen kan aldrig overskride bilens handelsværdi på skadetidspunktet i henhold til D.A.F.'s brugtvognsindkøbskatalog. Følgeskader, værdiforringelse, stilstandstab og transportomkostninger dækkes ikke af garantien.

Såfremt karosseriet bliver udsat for trafikskader, hærværk eller anden beskadigelse, skal de reparerede eller udskiftede dele inden 30 dage genbehandles hos en forhandler, der er medlem af Dinitrol Forhandlerforeningen, Genbehandlingen sker for bilejerens regning og dens udførsel dokumenteres i overensstemmelse med det i pkt. 3, stk. 2, anførte.


9. Tvister
Ved uenighed mellem en forhandler og bilejeren om omfanget eller årsagen til en skade, kan kunden indbringe sagen for Dinitrol Forhandlerforeningens skadesudvalg, der med bindende virkning for forhandleren kan træffe afgørelse i sagen.

Denne bestemmelse afskærer ikke bilejeren for at indbringe sagen for de almindelige domstole. I givet fald er kunden forpligtet til at indbringe sagen for byretten i den retskreds, hvori den forhandler, som har foretaget den første garantibehandling, er hjemmehørende.


10. Ophør
Garantien bortfalder under alle omstændigheder ved udløbet af den under punkt 6, stk. 1, anførte garantiperiode.
Endvidere bortfalder garantien, hvis bilen erklæres for totalskadet.


11. Dansk rets almindelige regler
Denne garanti yder bilejeren særlige rettigheder med hensyn til de i punkt 4 anførte skader, men det bemærkes, at bilejeren derudover har alle sædvanlige rettigheder, som følger af dansk rets almindelige regler.

Åbningstider

  • Mandag 7.30 - 15.30
  • Tirsdag 7.30 - 16.30
  • Onsdag 7.30 - 16.30
  • Torsdag 7.30 - 16.30
  • Fredag 7.30 - 15.30

Kontaktinfo

  • Dinitrol Center Roskilde
  • Darupvang 23
  • 4000 Roskilde
  • Tlf.: 46350137
  • Mail: info@anti-rust.dk